Risalenin Hedef Kitle Seviyesine Uygun İzah Çalışması

Eklenme Tarihi: 22 Haziran 2014 | Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2017

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Erkan OKUR'un Risale-i Nur'da İzah Çalıştayı metnidir

Bu bahar mevsiminde, bir tohum şöyle dua etti, “Ey Halık’ım bana neşvünema ver, yeryüzüne çıkayım; ta senin Vacibu’l-Vücud olduğunu bütün insanlara göstermede, -izah babında - duruş, renk, şekil ve kokumla” parlak bir ayine olayım diye.

Bu duayı manen işiten bizler de, iştirak sadedinde, manen ve maddeten bu /tohumdan geri kalmamak/ ve aynı gayeye hizmette çalıştaya pırlanta misal bir örnek olmak isteriz.

****

Cuma gecesi rüya âlemine, (Bu rüyalar olağanüstü medeniyet oluşturan rüyalardır. Osmanlının kurucusu Osman Beyin rüyasını şeyh Edebali izah etmiş, Bediüzzaman’ın rüyasını da, Şeyh-i Risale-i Nur izah etmiştir) girdim, biri geldi seni istiyorlar, gittim; “Ey felâket, helâket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et!” dediler. “Sorun, cevap vereyim.” Dedim.

Biri dedi: “Bu mağlûbiyetin neticesi ne olacak; galibiyette ne olurdu?” Dedim: “Musibet şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar. …. Birden meclis tarafından denildi: “İzah et!”

Tohumlar izahta, Ruhlar âlemi izahta ve biz hala neredeyiz?

 

Giriş

Hedef kitle seviyesine uygun izah tarzı, aslında Kur’an’ın bir metodudur. Örneğin bir sayfada konunun gereği; anlamayı sağlama ve sağlamlaştırma yönünden, yirmi defa açık ve gizli tevhidi ifade eder. Bu durum değil usanç belki kuvvet ve şevk verir. Kullandığı bu yöntemsel tavır; yerinde, münasip ve makul bir metodudur. Bu seviyesel izah tarzını, Mekke ve Medine surelerinde, icaz, tafsil ve icmal yönünden ayrı kullanmasında görürüz. Bunu hedef kitlenin durumuna tam uygun olarak yapar. Mekke’deki müşrikler ve ümmiler katagorisine; yüce üslubunu, ikna, kanaat verici açıklama ve tesbit için, tekrarlama sureti ile yaparak, bir nevi seviye kriterini kendi belirler. Mekki surelerin başında ve sonunda iman esaslarını, değil bir sayfa, bir ayet, bir cümle, bir kelimede, belki bazen bir harfte; sunuş, geri bırakış, açıklama, belirsizleştirme, harf kaldırma, zikir gibi şekillerde öyle isbat eder ki görenleri –hayrette- bırakır.

 

Elhasıl Risale-i Nur, anlaşılmadıkça uygulanamaz, uygulanmadıkça İslam’a göre yaratılış sebebimiz olan kulluk bilinci ile ibadet ve –marziyat-ı ilahi- dairesinde bir hayat gerçekleşemez. ”Sathi bir bakışla uzaktan İslamiyet’e bakan din düşmanlarıdır. Bakışları körleten ve belagati örten, sadece zahirle sınırlı kalmaktır.”

 

Seviyesel İzah Çalışmalarına İten Temel Faktörler

1-Algılama ve anlama ile ilgili sorunlar Üstad Hazretleri, Saff-ı Evvel ve Anadolu ağabeyleri zamanda münferitti ve çözümü hedef kitledeki muhataba ilk elden turfanda ulaştırılıyordu. Nurlara muhatap kitlenin zamanla genişlemesi, küresel ölçeklere taşınması, problem ve ihtiyaçların nitelik ve nicelik olarak artması hatta kategorik olarak toplanması,

2- Risale-i Nurdaki ifadelerin, bağlamından kopup farklı anlam giydirilmeğe çalışılması,

3-Meselelerin herkese açık kapısının olması, derinliğine inilmesi, genişliğinin ihata edilmesi, yüksekliğine uzanılması ile imanın güçlendirilmesinin mümkün olabileceğinin anlaşılması,

4-Alan dışı körlük ve içine kapanma sonrası, bize küsüp giden veya Avrupa’ya kaptırdığımız değerlerin yeniden elde edilmesi,

 

Sorulması Gerekli Sorular

a-Seviyesel izah çalışmasını ortaya çıkaran temel faktörler neler?

b-Faktörler sonucu ortaya çıkan temel nitelik Risale-i Nur’u anlamaya ne tür katkı sağlayacak?

c-Yapılan benzer çalışmalardan farkı nedir?

d-Varsa Risale-i Nur’da yeri neresi, işlevi ne?

e-Tek başına yeterli mi?

f-Günümüz açısından önemi?

 

Kısa Cevapları

a-Yukarıda 4 madde ile açıklandı.

b-Ön kabullerin kırılması, olağanüstü ilgi, ruhani lezzet, muhabbetullah, marziyat-ı ilahiyi arama serüveni, sünnet-i seniyenin ferd ve toplum bazında yaşanmasını sağlamak, Rahmetin celbine vesile olacak.

c-Çağdaş/bir tefsir olması, uzak hakikatleri dürbünlemesi, yüksek hakikatleri merdivenlemesi, gaybi hakikatlere pencere olması, dağınık hakikatleri merceklemesi.

d-15 vazifeden biri olması.

e-Diğer on dört vazife ile birlikte homojen serbest geçiş yaparak yeterliliği kazanır, birbirini ispat ve teyit eder.

f-Asr-ı Saadet havasının teneffüsüne, imanın mükemmelleşmesine ile kuvvetlenmesine, hürriyetin parlamasına ve medeniyet inşasına büyük katkı.

Soruların cevabından sonra…

 

İki Temel Amaç

Hedef kitleye seviyesel izahı haklı kılacak ölçüde yararlanılacak kaynak yöntem olduğunu göstermek.

Hedef kitleye seviyesel izah tarzının Risale-i Nur’un anlaşılması açısından vazgeçilmemesi gereken bir eser haline getirmek.

Ülkemizde müstakil olarak seviyesel izahın çalışılmamış olması, iki temel amaca hizmet edecek hatta ekol ve yöntem olacaktır İnşaallah.

 

Hedef Kitle Türleri

İlk başta; amacımı, misyonumu ve başarma yeteneğimi sınırlayan eylem gruplarını def etmek, hedef kitleyi seviyesel izaha celb etmekten önce gelir.

 

Devamlı Olan Dört Hedef Kitle

-Aktif olan hedef kitle.

-İlgisiz hedef kitle (en önemlisi).

-Tek meseleli hedef kitle (iki dünyalı olmasına çalışılacak).

-Medyatik yönlendirme sonrası hedef kitle, (belli bir süre karantinadan) sonra çalışılacak.

 

 

Hedef Kitle Belirleyen Kategorik Sınıflandırma

 

-Dâhili ve harici hedef kitle.

-Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle.

-Geleneksel ve gelecekteki hedef kitle (halefler).

-Savunanlar, karşıtlar ve fikrini söylememiş hedef kitleler (bizi dört gözle bekliyorlar).

 

Başlıca Hedef Kitle

-Çevresel, yöresel, mahalle muhtarı, cami hocası, manav, bakkal, kasap, berber, terzi…

-Potansiyel çalışanlar, memurlar.

-Dini gruplar, network gruplarımız.

-Kararsızlar (eşiği aşmasını söz, cümle, kitap sağlamalı).

 

Sosyal paydaş gruplardaki hedef kitleler

-Coğrafi (doğu, batı, kuzey, güney).

-Demografik (çocuklar, gençler, ihtiyarlar, evliler, bekârlar, engelliler…).

-Psikografik (ruhsal özellikleri ölçülebilen aziz, sıdık, sebatkâr).

-Ekonomik.

-Kültürel (konum, itibar, üyelik).

-Politik.

Yukarıdaki hedef kitledeki kişilere Risale-i Nur’un seviyesel izahta bulunmadan önce şunu algılatmak gerekir; Risale-i Nur’un kimsenin tekelinde olmadığı, haslar, erkânlar, talebe, kardeş, dost, aidiyet sınıflarının olduğu, bu sınıflarından kendine bir yer bulmasının önemini, bunun dışındaki hayatın hayat olmadığını anlamasını sağlayacak köprü değişim geçişini kolaylaştırmalıyız.

 

Seviyesel İzahı Yapacak Gönüllü Profili

-Bahsi, kuşatılması ve akla görünmesini sağlamada kararlı olacak.

-Derin ve geniş bahisleri anlama zorluğunu çekmeye hazırlıklı olmalı.

-Kapasitesini artıran, sürekli çalışan, kelime bilgisi, metin çözme becerisi olmalı.

-Hedef kitlenin öğrenme isteğine göre konuyu şekillendirmeli.

-Anlamanın bilgiyle orantısını tartabilecek seviyede, ata et, aslana ot atmayacak.

-Kelimeleri iktisadlı kullanıp, lafızperest olmamalı.

-Hitap sanatını kullanmakta yetenekli olmalı.

-Toplumsal gelişme ve değişmelerin at başı gittiğinin bilincinde, kesintisiz bir süreçte daima faal, aktif bir rol alması.

-Hedef kitleye manen şöyle dua etmeli: “Allah’ım onları dininde derin anlayışlı kıl ve kelamından kendisine yönelik manayı bulup çıkarma kabiliyeti öğret.”

-İlk başta bahislerin, vacbü’l-vücubun vücudu, haşir ve (evvel, ahir, zahir ve batınla); ilişkili alt yapısını sağlamlaştırıp, mevzuyu bunun üzerine inşa etmeli.

-Seçmeci ve değerlendirici tavrı ile; ihtiyaç ve meseleleri aynen tekrar değil, dinamik yöntemlerden ilham alarak, karşılayarak yapmalı.

-İlme katkı sağlamış otoriteleri; abartılmış saygı ve bağlılık ruhuyla, zihni ve fiili atraksiyonunun önüne engel yapmamalı.

-Risale-i Nur’u merkeze oturtup, kaynak geniş tutulmalı, şu anki çalışmalarımızdaki anlayışın, başka ilimler arasında kurulmuş tefekkür köprüleri sayesinde geldiğini hatırdan çıkarmamalı.

 

Hedef Kitlenin Seviyesel İzah Çalışması Sonrası Durum Tesbiti

-Varlık ilişkisini yaratıcıyla ilişkilendirerek, hayret ateşini söndürecek, yüreğine su serpecek.

-Allah’ın mutlak bilgisi ile insanın bilgisini karşılaştırılmasını, kıyas ilişkisi kurma, tüme varım, tümden gelim talimi sayesinde – Risale-i Nur’u/bilgi kolaylaştırıcı olarak kullanma tekniğini /elde edecek.

-Değer sınıflaması yapabilecek. (Din ilimleri mi, fen ilimleri mi ya da ikisinin birleşimi mi? Gibi)

-Murad-ı İlahinin belirlenmesi açısından, nazar (akli) ve keşfi tavırlarını ayrı değil, tamamlayan bütüncül yapıda Risale-i Nur ve Kur’an’la kesiştirebilecek.

-Marifet ilmi kazancıyla + kelam sıfatına ayine olma şerefi.

-Dini ve dünyevi terakki ve kemalin, şer’î ilimle özellikle tefsirle mümkün olduğu konusunda kanaati netleşecek, şüphesi izale olacak ve “külli ilimle” daimi ilişki halinde olacak.

 

popüler cevapdünya atlası