RİSALE-İ NUR'DAN 15 VAZİFE İÇİN BİR YÖNTEM

Eklenme Tarihi: 11 Eylül 2017 | Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2017

Risale-i Nur,  onunla tanışanların, onun hakikatlerine şahit olanların, onun kelime ve cümlelerini duyanların, onu sathi veya derinden okuyanların omuzlarına ihsan-ı İlâhi tarafından konulmuş tatlı, ağır ve mübarek bir hizmet mükellefiyetidir.

Risale Akademi işte bu mükellefiyet hakikatinden yola çıkarak kimi zaman makale/araştırma halinde seslendirilen, kimi zaman da gündeme taşıdığı Risale merkezli çalışmalara bir akademik disiplin kazandırmak amacıyla “On Beş Vazife” üzerinden bir açılım getirmektedir. 

On Beş Vazife konusunda bir yol haritası olabilir diyerek kaleme aldığımız çalışmayı bir yöntem/usul açısından aşağıda sunuyoruz:

Önce On Beş Vazifeye yeniden bir bakalım: 1. Şerh, 2. İzah, 3. Tekmil, 4. Tahşiye, 5. Neşir, 6. Talim, 7. Telif, 8. Tanzim, 9. Tertip, 10. Tefsir, 11. Tashih, 12. Beyan, 13. İspat, 14. Cem, 15. Tafsil.

On Beş Vazife terminolojik olarak incelendiğinde ilk aşamada bu vazifeleri iki temel başlıkta toplamak mümkündür:

  1. Risale-i Nur’un muhtevasına yönelik vazifeler
  2. Risale-i Nur’un şekline yönelik vazifeler

Bu iki kategoriyi ise kendi içinde beş alt grupta toplamak mümkün gözükmektedir. Bunlar:

1. RİSALE-İ NUR’UN MUHTEVASINA YÖNELİK VAZİFELER (ON VAZİFE)

Risale-i Nur’un muhtevası üzerinden yapılacak çalışmaları ihtiva etmektedir. Bu vazifede yer alan alt çalışma başlıkları ise, “araştırmaya dayalı vazifeler ile eğitim vazifeleridir.” Bunlar (On Vazife): “Şerh, Tahşiye, Tefsir, Tafsil, Telif, İspat, Tekmil, Tahşiye, İspat, Tafsil.”

1. 1. Araştırmaya Dayalı Vazifeler (Yedi Vazife)

Bu alanda yer alan vazifeler Risale hakikatleri üzerinden “yeni” bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunlar: “Şerh, Tahşiye, Tefsir, Tafsil, Telif, İspat, Tekmil” vazifeleridir.

“Yeni” kelimesini de ikiye ayırabiliriz:

Birincisi:Risale merkezli sıfırdan bir eser ortaya koymak, yani ibda tarzında bir vazife (Dört vazife). Bunlar: “Tefsir, Telif, Tekmil, Şerh.”Bu ibda tarzında, yani sıfır noktasından yapılacak vazife de kendi içinde iki gruba ayrılabilir: “Telif ve Tekmil” bir grup, “Şerh ve Tefsir” ikinci grup olabilir.

İkincisi ise, Risale üzerinden inşa tarzında vazifelerdir (Üç vazife). Bunlar: “Tahşiye, İspat, Tafsil” vazifelerdir.

1.2. Eğitime Yönelik Vazifeler (Üç vazife)

Bu alanda yer alan vazifeler Risalelerin kişiden diğer kişi/kişilere eğitim maksadıyla sunulmasını ihtiva etmektedir. Bu vazifeler: “Talim, Beyan, İzah” vazifeleridir.

2. RİSALE-İ NUR’UN ŞEKLİNE YÖNELİK VAZİFELER (Beş VAZİFE):

Risalelerin üzerinde şekil yönünden yapılacak çalışmaları ihtiva eden vazifelerdir. Bunlar (Beş vazife): “Neşir, Tashih, Tertip, Cem, Tanzim”

Bu beş vazifeyi de kendi içinde iki gruba ayırabiliriz. Biri, Tasarım vazifeleri, diğer ise Yayın vazifeleridir.

1.1. Tasarım Vazifeleri (Üç vazife)

Tasarım Risale metinlerinin muhtevasına değil, şekline yönelik bir çalışmayı ihtiva etmektedir. Bunlar: “Tertip, Tanzim, Cem” vazifeleridir.

1.2.Yayın Vazifeleri (Üç vazife):

Bu çalışa kategorisinde yer alan vazifeler ise Neşir ve Tashih vazifeleridir.

Yukarıdaki dağılımı bir tablo halinde yeniden görelim:

 

Araştırma-1

(İbda Tarzı)

Araştırma-2

(İnşa Tarzı)

Eğitim

Tasarım

Yayın

Tefsir

Tahşiye

Talim

Tertip

Tashih

Şerh

İspat

Beyan

Tanzim

Neşir

Telif

Tafsil

İzah

Cem

 

Tekmil

 

 

 

 

 

Şimdi de On Beş Vazifeyi ifade eden kavramları anlam ilişkileri  matrisi üzerinde görelim:

 

Matris

Şerh

Tahşiye

Tefsir

Tafsil

Telif

İspat

Tekmil

Talim

Beyan

İzah

Tertip

Tanzim

Cem

Tashih

Neşir

Şerh

A

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

B

C

C

C

Tahşiye

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

C

C

D

C

D

Tefsir

A

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

C

D

D

D

Tafsil

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

C

C

D

D

D

Telif

A

B

A

B

A

B

A

B

B

B

C

C

D

D

D

İspat

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

C

C

D

D

D

Tekmil

A

B

A

B

A

B

A

B

B

B

B

B

D

D

D

Talim

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

D

C

C

Beyan

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

D

C

C

İzah

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

D

C

C

Tertip

B

C

B

C

C

C

B

B

B

B

A

A

A

B

C

Tanzim

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

A

A

A

B

C

Cem

C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

B

B

Tashih

C

C

D

D

D

D

D

C

C

C

B

B

B

A

A

Neşir

C

D

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

B

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

  1. Anlamlı - Kuvvetli İlişki
  2. Anlamlı İlişki
  3. Zayıf İlişki
  4. İlişki yok

 

    - Reklam -

    popüler cevapdünya atlası