Risale Akademi, Risale-i Nur İzah Çalıştayı düzenleyecek.

Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2014 | Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2017

 

Risale Akademi, "Risale-i Nur İzah Çalıştayı" düzenleyecek. 31 Mayıs 2014 Cumartesi Akademi'nin Ankara'daki merkezinde başlayacak olan program ile ilgili yapılan açıklama şöyle:


RİSALE-İ NUR İZAH ÇALIŞTAYI

İslâm medeniyetinin insanlığın maddî ve manevî gelişimine yaptığı büyük katkının ilim dalındaki en nadide numunelerinden biri, bu vatan topraklarında ortaya çıkmış ve manevî bir ilim hazinesi olarak, içindeki elmas kıymetindeki hakikatlerin keşfedilmesini ve bütün bir insanlığa mal edilmesini bekleyen Risale-i Nur eserleridir.

İslâm medeniyeti, Kur’ân’ın öğrenmeye, düşünmeye, aklî delillere ve ilme verdiği kıymet sebebiyle muazzam bir ilmî faaliyete sahne olmuştur. Bu kültür medeniyetinde edebiyata, sanata, dinî ve fennî ilimlere dair sayısız eser telif edilmiştir. Avrupa’ya üstatlık yapmış İslâm medeniyetinin en parlak devrinde ilmî ve fikrî sahadaki hareketlilik o derecede yaygınlaşmıştı ki; ilmî eserler ve itibar gören kitaplar, akla gelebilecek her yönden tam bir ilmî hürriyet içinde inceleniyor, değişik müellifler tarafından onlarca kez şerh ediliyor, ilim camiasına ve toplumun her tabakasına mal edilmeye çalışılıyordu.

Bir eserdeki mevcut hakikatleri daha iyi anlamak, geliştirmek, çözümlemek ve detaylandırmak maksadıyla başlı başına bir ilim faaliyeti olarak yapılan bu izahlar ve şerhler, yani eser geliştirme ve işleme işi, özellikle son dönem İslâm medeniyetinde iyice yerleşmişti ve köklü bir ilmî, kültürel gelenek haline gelmişti. Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi, çoğu zaman eser üzerinde yapılan çok yönlü çalışmalarla gerçekleşmiştir.

Bu nedenle İslam medeniyetine çağımızda büyük katkılar sağlayan Risale-i Nur Külliyatının daha iyi anlaşılabilmesi, hayata geçirilebilmesi ve layık olduğu zeminlerde yeterince istifade edilebilmesi ve “acaba Risale-i Nur’un izahı nasıl olmalıdır?” sorusuna cevaplar aramak için Risale Akademi olarak “İzah Çalıştayı” düzenlemiş bulunmaktayız.

İzah kelimesinin sözlüklerdeki karşılığına baktığımızda, “açıklamak, bir şeyi anlaşılır hâlde söylemek veya yazmak.” ifadelerini görüyoruz. Risale-i Nur eserlerini izah etmek ise, eser metninin ve içerdiği yüksek hakikatlerin anlaşılır bir şekilde açıklanması, metnin ifade ettiği konuların genişletilmesi, detaylandırılması ve yorumlanması, örneklerinin geliştirilmesi ve çözümlenmesi gibi faaliyetler olarak tarif edilebilir.

Risale-i Nur eserleri üzerinde bu türden ilmî faaliyetlere olan ihtiyaç (aşağıda metnini aldığımız mektupta) bizzat eserin müellifi tarafından kabul edilmiş ve hatta bahsi geçen çalışmaların yürütülmesi, eserlere kendi eseri gibi sahip çıkanların üzerine sürekli ve önemli bir vazife olarak yüklenmiştir.

“Risale-i Nur'un tekmil-i izahı ve haşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdi edilmiş, tahmin ediyorum. Bir emaresi de şudur ki: Bu sene çok defa ihtar edilen hakikatleri kaydetmek için teşebbüs ettimse de çalıştırılamadım. Evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, mesela Kur'ân Kelâmullah olduğuna ve i'câzî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve hâkezâ, mükemmel bir izah ve bir hâşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş; başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış.

Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve tâlimle, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektupları telif ve Dokuzuncu Şuâ’nın Dokuz Makamı’nı tekmille ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashihle devam edecek. Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlâsından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı mânevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir."

Bu çok önemli ve ufuk açıcı mektup muhteviyatı dikkatle incelendiğinde, bir eserin üzerinde yapılabilecek her türlü ilmî çalışmayı içine alacak kadar geniş bir kapsama sahip olduğu görünmektedir.

Eserin asliyetini koruyarak yapılabilecek bu çok geniş ilmî çalışma sahası, Risale-i Nur eserlerindeki iman ilmine gönül verenleri vazife başına geçmeye davet etmektedir.

Risale Akademi tarafından 19 Mayıs 2012 günü düzenlenen 15 vazife çalıştayında yapılan müzakereler neticesinde, yukarıdaki mektup içeriğinde adını bulan her bir vazife için ayrı bir çalıştay ve akademik çalışmaların yapılması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

“Risale-i Nur İzah Çalıştayı”mızda görüşülmesi öngörülen konular şöyledir:

1-İzah nedir? İzah felsefesi, usulleri ve izah yaklaşımları.

2-İslam geleneğinde izah çalışmaları.

3-Risale-i Nurun izah şekli ve tekniği nasıldır?

4-İzah ve şerh kavramları arasındaki anlam farklılığının araştırılması.

5-Risale-i Nur'da öncelikle "izaha muhtaç" konular nelerdir?

6-Risale-i Nur izah çalışmalarında uygulanacak ortak usul ve esasların neler olabileceğinin tespit edilmesi.

7-Risale-i Nur’u izah edecek izahçılarda, eğitimcilerde, akademisyenlerde, ders okuyanlarda aranacak nitelikler.

8-Risale-i Nur izahlarında hedef kitle seviyesine uygunluk.

9-Çeşitli hedef kitleler için yapılacak izah çalışmaları, kademeli ve sınıflandırılmış şekilde nasıl yapılabilir?

10-İzah çalışmalarının bir heyetle veya bireysel olarak yapılması konusunun incelenmesi.

11-İzah çalışmalarının tek başına “yeterli” ve Risale-i Nur’a ihtiyaç hissettirmeyecek çalışmalar olarak algılanmaması için kullanılabilecek yöntemlerin araştırılması.

12-İzah çalışmalarının gerekliliğinin çeşitli platformlarda anlatılması ve çalışmalara maddî-manevî destek ve teşvik verilmesi yönünde neler yapılabileceğinin araştırılması.

13-Risale-i Nur izah eğitimleri için müfredat ve materyal ile ortam ve hedef kitle nasıl planlanmalıdır?

İslâm fikir ve ilim dünyasına yeni bir yaklaşım getiren Risale-i Nur eserlerinin çağın ihtiyaç ve anlayışına tam uygun olarak insanlığa takdim ettiği, manevî bir ilim hazinesi kıymetindeki Kur’ân hakikatlerinin, insanlığın son döneminde maddî-manevî saadet reçetesi olarak kabul göreceğine ve imanların kurtuluşunda dünyaya hâkim ve hükümran olarak bütün insanlığa mal olacağına olan kuvvetli ümit ve inancımızla düzenlediğimiz izah çalıştayımıza teşrif etmenizi ve bir sunumla katkıda bulunmanızı heyecanla bekliyoruz.

 

popüler cevapdünya atlası