Peygamber Efendimizi (asm) anlamak-7’den Notlar

Eklenme Tarihi: 05 Eylül 2018

Afife ARTIK

Risale Akademi Sürekli Eğitim Merkezi (RASEM) tarafından Peygamber Efendimizi anlamak programının yedincisi tertiplendi. Uzun sunumlardan kısa notlar paylaşıyorum:

•Peygamber Efendimizi (asm) bize tanıttıran ve nübüvvet davasını tasdik, isbat ve şehadet eden unsurlardan biri de başta Kur’an olmak üzere onun mucizeleridir.

•Kur’an, muarızlarını defaatle “Mislini getirin. Eğer mislini bir ümmiden getiremiyor iseniz, âlimleriniz edipleriniz toplansın. Eğer tamamına misil getiremiyor iseniz, bir tek suresine nazire yapınız. Onu da yapamıyor iseniz, bir tek âyetine benzer getirin” diyerek muarazaya davet etmiştir. İnsanları aciz bırakmıştır. Mucize demek zaten insanları aciz bırakan, beşerin takatinin fevkinde olan demektir. Lafzına bir nazire getirilemeyen Kur’an’ın getirdiği şeriata, koyduğu kurallara da bir nazire yapılamıyor. Beşerin Kur’an’dan uzaklaşmak ile bugün düçar olduğu haller gözümüz önündedir.

•Kur’an misli, benzeri olmayan bir kitaptır. Kur’anın mucizeliği yedi menbadan tecelli eder. İki menbaı zikredip meraklılarını kitaba havale edelim:

1.Kur’an’da öyle acib bir nakış vardır ki, lafzın fesahatinden, nazmın cezaletinden, mananın belagatinden, mefhumların bedaatinden, mazmunların beraatinden, üslubların garabetinden tevellüd etmiştir. Bu kavramların Türkçe karşılıkları bu ifadeler yanında çok kaba kalmaktadır. Bu nedenle yazmadım. Kısaca bunu söylememizde bir beis olmaz sanırım: Kur’an öyle harika konulardan öyle garip bir üslub ile ve bir akarsuyun intizamını andıran bir akışla ve mükevvenattaki hale öyle bir muvafakat ile bahseder ki harikadır, fevkaladedir.

2.Kur’an’da gaybın ilmi vardır. Geçmişten ve gelecekten haberler vardır. Âdem Aleyhisselam zamanından hatta daha evvelinden ve kıyametin kopmasından sonraki hâdiselerden Kur’an haber verir. İlâhi hakikatlere dair (vücub âlemleri gibi) ve yaratılmışların gaybına dair ilim Kur’anda vardır.

•Peygamber Efendimizin (asm) lisanı ve hâli onun nübüvvetine delildir. Efendimiz (asm) marifet-i İlahiyyenin ve vahdaniyetin en büyük delilidir. Yaratılmış olan her bir nev’de buna delildirler ve her nev’e dair Peygamberimizin bir mucizesi vardır. Dağlar, taşlar, nebat ve hayvanlar O’nu (asm) tanır ve emrine itaat ederler. Davasını tasdik ederler.

•Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kendinden önceki bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerin hepsini göstermiştir.

•Kainatın tılsımını açan ve İlahi san’atları ilan eden ve bütün kemâlatı şahsında toplayan Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü vesselam’dır.

•Ebedî saadete kavuşmaya vesile Efendimiz (asm) olduğu gibi o ebedi saadetin yaratılma sebebi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Kevn âlemindeki her mahlûkun da yaratılma sebebi Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır.

•Peygamberimizin getirdiği şeriat, hem dünya, hem ahiret saadetini temine kâfidir.

•En tehlikeli anlarda bile hiç korku ve telaş göstermemesi, kimseden minnet almaması, metanet ve kemal-i samimiyet ve masumiyetle beraber fevkalade takvası, fevkalade ubudiyyeti, getirdiği şeriata en evvel kendisi itaat ve inkiyad etmesi, dünyanın şaşaasına kapılmayıp Mekke’deki sıkıntılı hallerden sonra Medine’de bir devlet başkanı olduktan sonraki yaşantısı davasında ne derece samimi ve fevkalade bir zât olduğunu isbat ediyor.

Burada saydığımız kişilik özellikleri ve hareket tarzı her dava adamının sahip olması icab eden hususiyetlerdir. Bu hasseleri taşıyan zâtlar Allah’ın dinine hizmette muvaffak olabilirler.

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası