İsmail BERK

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2015 | Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2017

 

Lahikalar, Risale-i Nur hizmet tarihindeesasların tarz ve tatbiki için birer pusula değerindedir.Yazılan ana metinler, imani konulardır ve naslar ile sabittir. Hayatın içinde ihlas ve istiğna, irtibat ve istişare, ihvan ve incizap içinde muvaffakiyetini netice verecek şekilde prensipler bütünlüğünü yaşanılan gerçeklikte ortaya koyacak durum okuması ise lahikalardır.

Lahikalar, birer arazi uygulamalarıdır.Yaşanan sıkıntılar karşısında sabır, metanet ve itidal-i dem üzerine bir istikamet zemini inşa eder.

Risale-i Nur aleyhine oluşturulan menfi propagandalar ve bizzat rejim üzerinden devletinde aktif rol aldığı ve ifsat komitelerinin zihni bulanıklık verdiği telkinler ve tehditler karşısındaistikamet dersi vermiştir.Sadakat ve tesanüdü bozmadan, fedakarane bir şevkle davanın muhabbeti ile mesleğinin icrasını ve musibetleri def etmenin inceliklerini lahikalardan öğreniyoruz.

Lahikalar, gerek dönemin şartları, gerekse benzer vakaların tekrarı ve muhatapların profili açısından bakıldığında her zaman yaşayan usuller olarak tazeliğini ve güncelliğini korumaktadır.

Risalelerin telif kronolojisi açısından baktığımızda, işlenen her konuya ve şartlara göre inkişaf eden, nur talebeleri arasında müspet akisler uyandıran süreçlerin aktif bir şekilde yenilendiğine vakıf oluyoruz. Faaliyet planı diyebileceğimiz ve hareketin örgüsünü ve kurgusunu sağlayan tavsiye, tasvip ve tercihler sunduğunu,katılımı arttırdığını, teşvik ve teşebbüs cesareti vererekher talebesini kendi fıtratı doğrultusunda önceliklediğini görmekteyiz.

Lahikalarda her mektup; Muhatap ile müzakere vemünasebet açısından bir başka mektupla bütünlük sağlayacak şekilde bir hizmet sistematiğini ortaya koymaktadır. Her mektup, okuyucuyu içine alan, ona kendi baktığı yerden pencereler açanve kendisinden önceki zaman aralığında sisli ve puslu havalarda birer kılavuz kaptan görevi görmektedir.

Risale-i Nur'u doğuran ihtiyaçların engellenmesi ve telif dönemindeki baskı ve zulümler karşısında, kamu gücü üzerindenaldatarak iş gören bir otoriteye taviz vermeden, geri adımda atmadan, takiyye ve tahrip edilmeye de fırsat verilmemiştir.Ağır şartlar altında, teenni ve irade ile hareket etmenin ne denli sivil bir hareket olarak yatay bileşenlerini çoğaltan bir müştereklik ve müdafaaatmosferi sağladığını müşahede etmekteyiz.

Lahikalar, menfilik karşısında müspet hareketin dinamosunu oluşturmaktadır.Talebeler arasında iletişim ve ittihad takviyesi yapmaktadır. Fikri zeminde, savrulmadan, hizmet prensipleri ile yaşamanın ve neticelere razı olmanın teslim ve tevekkülünü vermektedir.

Mektuplardaki başlangıç hitapları ve tavsif biçimleri ile her talebesinin değişik ruh haline, değişen zaman ve süreçteki takdir ve tavzif ifadeleri de başlı başına birer analiz konusudur. Lahikaların makro hedefine baktığımızda, son derece velud, kuşatıcı, yenileyici ve önüne hedef koyan bir fikr-i takip ve birbirine bağlayan geniş bir saha hakimiyeti görmekteyiz.

Üstad,müteharrik-i bizzat olma yönünde aksiyoner, oyunun kurallarını ve mücadele stratejini bizzat belirleyen ve muhaliflerinin belirleyici olma tahriklerini boşa çıkaran bir yol izlemektedir. Şer cephenin taktik ve operasyonlarını tesirsiz hale getirdiğini, onların yakın mesafede asla kavrayamayacağı yeni tedbir ve tahkimatlar ile yol aldığını fark ediyoruz.

Müspet hareketin sağladığı insicamı bozmadan, toplumla ve çevresi ile şefkat içinde kalarak kemal-i müsamaha ile muamele etmiştir. Hatta dostları dahil, hata ve kullanılma pay ve gafletlerini de görmezlikten gelerek imana davet etmesi, insaflı ikazlarla onları tutması istikbali kuşatan bir tefekkür ve şefkat yolunu açmıştır. Zındıka komitesinin, Üstadın milletle ve ümmetle arasını açmaya dönük hamle ve alternatif rakipler oluşturma çabalarını da her defasında derin bir vukufiyet ve basiret ile aştığını ve halkı gerçek muhatap ve tebliğ alanı olarak gördüğünü anlamaktayız.

Otoritenin unsurları olan bürokrasi, siyaset, menfaat odakları, gayri meşru kazanç fırsatları ile bunlara masum gerekçelerle teşvik edem ve zaafları harekete geçiren dip dalga ve hırsların oluşmasına ve talebelerinin ana gündemini etkilemesine asla müsaade etmemiştir.Bunu, satır aralarında gerek vaka bazında, gerek cemaate dühul edennevzuhur rüzgarlar ve esintiler ile kısa süreli cazip gelen tavsiyeler karşısında, telkinin köklerine ve gevşetici mekanizmalarına bakarak mesafe koymuştur.Zındıkanın rüşvet veren hilelerine dikkat çekerek ve esastan koparacak oluşum ve tekliflere kapalı kaldığı gibi temkini de elden bırakmamıştır. Bilhassa talebe sıfatına haiz erkanları ve çekirdek halkayı sürekli bu kaygan zeminler karşısında uyarmış ve teyakkuz hali vermiştir.

Risale-i Nur'un iletişim sayfaları ve o günkü interneti lahikalardır.İnanılmaz bir muhavere ve mücahede coşkusu veren, yılgınlığa ilaç gibi gelen ve herkesi kendi gündem ve şartları ile motive edip daha sonraki faaliyet basamağına çıkarıp gayretini yönlendiren birer muştu görevini görmüştür.

Bu yönüyle, lahikalar her araç ve sürücü ile gidilecek adres ve yol tarifi açısından birer navigatör, arazinin koordinatlarını belirleyen ölçüm cihazı ve test ölçeği kıymetindedir.

Risale Akademi’de devam eden Kastamonu Lahikası müzakereleri, hafta sonları itibariyle bir ayını doldurdu. İki yıl önce benzer şekilde Emirdağ Lahikası müzakereleri yapılmıştı. Birlikte hizmet hafızamızı güncelleme ve değişen şartların savrulma riskini azaltacak ortak fikirler etrafındadüşünme açısından fevkalade verimli geçmektedir. Kırılmaların ihtilaf ortamlarına bulaşmadan ve isteğimiz dışında dahil veya hariç konumlanmasına bizi zorlayan oyunlara gelmeden hizmet etmek önem arz etmektedir. Müstakim ve müşavere içinde kalmanın hazzını ve huzurunu verecek ilmi müzakerelere ve aklı selimin/kalbi kerimin hissi ve tecrübeyi aşan vicdani aklıyla hareket etmek gerekiyor.Lahikalar burada kılavuz kaptandırlar.

Bu anlamlı düşünme zeminlerinde, akademik bir paylaşım içinde bazen sözü ortada bırakma ve herkesin müşterisi olduğu yerden devamına kapı açmak ilk başta kafidir. İhzariye nevinden zihni hazırlayacak geniş inkişafların farklı hal ve tavırlarda kendini icra etmesine ve bereketlenmesine vesile nevinden "Bismillah" deyip başlamak bile yeni fütuhat kapılarını açacaktır inşaallah.

Buyrun, yeniden Bismillah.

Bismillah ile her daim olan müzakerelere...

 

 

popüler cevapdünya atlası