Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Çalıştayı düzenlenecek

Eklenme Tarihi: 17 Şubat 2020 | Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020

Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Çalıştayı düzenlenecek

Risale Akademi ve Hospital Türk Hastanesi işbirliği ile “Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Çalıştayı” düzenlenecek

15 Mart 2020 tarihinde Adile Sultan Kasrı Altunizade Üsküdar’da düzenlenecek çalıştay ile ilgili açıklama şöyle:

Başkalarına yönelik hissedilen ilgi, empati ve şefkatin sergilenmesi şeklinde ifade edilen “bakım” kavramı psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik gibi yardım mesleklerinin en çok üzerinde çalıştıkları kavramlardan biridir. İlgi görme isteğinin veya empatik ihtiyaçların görece yoğun olarak ortaya çıktığı anlar ise hastalık zamanlarıdır. Hastalık, organizmanın icra etmesi gereken görevleri icra edemez duruma gelmesi olarak bilinir. Yaşamın zorlaşmaya başladığı hastalık zamanlarında bireyler güçlüklerle baş etmede zorluk yaşarlar. Hayatın anlamı ve yaşamın amacı konusunda sorgulamaları sıklıkla yaşarlar. Yaradan düşüncesi daha görünür hale gelir ve O’nunla bağ kurma ihtiyacı belirir. Yaradan’la yaşamı anlamlandırma ve O’ndan destek isteme eğiliminin arttığı hastalık zamanlarında dine sığınma ihtiyacı da artar. Dinin, bu çerçevede bireye günlük hayatında bir teselli, sığınak ve zorluklarla baş etmede dayanak olma rolünün önemi artar.

Hastalıklar genellikle (fiziksel, psikolojik vs.) çeşitli kategorilerde değerlendirilir. Bu hastalıklar büyük oranda pozitivist bakış açısıyla ele alınmaktadır. Sebep-sonuç ilişkileri içinde hastalıkların ortaya çıkış nedenleri ortaya konmaya çalışılır ve olması gereken tedavi önerilir. Yardım meslekleri ise günümüzde daha çok seküler teoriler ve kuramlar çerçevesinde şekillenmiştir. Bununla beraber dini, örfü ve geleneği içine alan kültüre duyarlı yardım hizmetlerinin ihtiyacı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de İslam Dinine ve Anadolu irfanına dayanan usul ve adetler bahsi geçen seküler teorilerin çerçevesi dışında görüldüğünden yardım hizmetleri içerisinde pek değer görmediği gözlemlenmektedir.

Bununla beraber son on yılda başta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı söz konusu yardım ve bakım hizmetleri çerçevesinde din ve maneviyat kavramlarını içine alan manevi bakım hizmetini gün yüzüne çıkararak birtakım faaliyetler yürütmüşlerdir. Her ne kadar manevi bakım alanında hissedilen ihtiyaca yönelik güzel niyetlerle adımlar atılmışsa da teorik ve uygulamaya dönük profesyonel çalışmaların sayısının tatmin edici seviyede olmadığı görülmektedir.

Türkiye’de manevi bakım açısından hastalık ve hastalar konusunda alanında ilk telif sayılabilecek bir eser Bediüzzaman tarafından “Hastalar Risalesi” adıyla yayınlanmıştır. Bu eserinde Bediüzzaman, hastalık karşısında çaresiz kalanlara, sabredemeyenlere, hastalıklardan şikâyet edenlere, müzmin hastalara, acılarından şikâyetçi olanlara, meraklarını vesvese düzeyine yükseltenlere, sıhhatinin lezzetini kaybedenlere, ahiretini düşünen hastalara, hastalığı vereni bilerek yaşayanlara, hastalık nedeniyle ibadetlerinden geri kalanlara, hastalık nedeniyle sorunlar yaşayanlara vb. yirmi beş deva sunar.

Bu devalarda hastalıklar, manevi açıdan değerlendirilirken, hem dünya hem de ahiret yönüyle ele alınır. Hastalıkların psiko-sosyal yönleri ve faydaları da ortaya koyulur. Hastalara, yaşlılara, engellilere, psikolojik rahatsızlıkları olanlara, özel eğitime ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplara günümüzde genellikle ilgili bilimlerin öngördüğü biçimde çözüm önerileri ve reçeteler sunulur. Bu çözüm önerileri, özünde psikolojik rahatsızlıkların tedavisini destekleyici ve tamamlayıcı birer rol üstlenir.

Bediüzzaman; hastalıkları farkındalık oluşturma, öğretici, sevap kazandırıcı, sabır-şükür gibi değerleri yaşamayı sağlayıcı birer araç olarak görür. Hatalardan arınmaya ve sevap kazanmaya vesile olması için özellikle iman kavramının üzerinde durur. İman bu noktada anlamlandırma ve davranış haline getirmede kilit bir konumdadır. Her hastalığın içinde birer ders/öğretici olduğunu ve insanın görünürdeki hastalığın arka planında gizlenen anlama odaklanması gerektiğini belirtir.

Bütün bu içeriklerin multidisipliner yaklaşım ve yeni bilimsel gelişmeler bağlamında anlamlandırılması ve topluma katkı sunulması çalıştayın ana temasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede Hastalar Risalesi Ekseninde Manevi Bakım Çalıştayı 15 Mart 2020 tarihinde ( 10 – 17 saatleri arasında Adile Sultan Kasrı Altunizade/Üsküdar) İstanbul’da Üsküdar “Hospital Türk Hastanesi” ve “Risale Akademi” işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Manevi Bakım alanında özellikle felsefe, tıp, ilahiyat, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, hemşirelik gibi disiplinlerin yaklaşımıyla özgün fikirlerin paylaşılacağını düşündüğümüz bilimsel ortama yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Çalıştay Ana Konuları

1.Zorluklarla Başa Çıkma

-Psikolojik Sağlamlık ve Sabır
-Hastalıklarda Sabır ve Şükür İlişkisi
-Öfke ile Baş Etme
-Ölüm Korkusu ile Baş Etme
-Depresyon ve Manevi Teselli
-Geleceğe Yönelik Belirsizlik Düşüncesi, Kaygı, Kontrol Kaybı ve Kabullenme
-Sorumluluk ve Suçluluk Duygusu ile Benlik Saygısı
-Beden Algısı ve İsyan
-Merak Duygusu ve Şimdiye/Âna Odaklanma

2.Yaradana Bağlanma

-Ümit, Olumlu Bakış Açısı ve Hayra Yorma
-Hastalıkların Şükrü Hatırlatması ve Psikolojik İyilik Hali
-Hastalık Zamanlarının Dua Vakti Oluşu
-Görme Engellilik ve Ahirete İman İnancı
-Palyatif Bakım Hastalarında Ölüm Düşüncesi ve Manevi Şehitlik
-Çocuklardaki Hastalıkların Olgunlaşmaya ve Sevaba Vesile Olması
-Hastalıkların Yaradana Yakınlaşmaya Vesile Olması
-Teselli ve İlaç Olarak İman

3.Anlamlandırma

-Hastalıklar ve Hayatın Anlamı
-Yaşamın Amacı ve Hastalıklar
-Farkındalık ve Bilinçlenme
-Hastalığın Rehberliği
-Hastalıklar ve Kişisel Gelişim
-Hastalığın Öğreticiliği ve Yararları
-Hastalıklar, İbadet ve Sevap Olgusu
-Hastalıkların Dünyanın Kötülüklerinden Kurtarması ve Cenneti Kazandırması
-Ölüme Yüklenen Anlam
-Bağışlanma İhtiyacı
-Hastalıklar ve Zaman Algısı
-Hastalık Zamanlarındaki Acılar ve Manevi Lezzetler
-Hastaların Kendilerini ve Hastalıklarını Kıyaslanması

4.Sosyal/Manevi Destek

-Yaşam Kalitesini Arttırma
-Deneyimleri Takdir Etme
-Hastalar, Sosyal Duyarlılık ve Manevi Değerler (merhamet, sevgi, tevekkül, affetme, ilgi, güven, huzur)
-Sosyal Hizmet ve İbadet Algısı
-Sosyal Hizmetlerdeki Manevi Lezzetlere Odaklanma.

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası