Günah ne demektir ve hikmeti nedir?

Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2018 | Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2018

Cemil Kara'nın sunumudur

Günah ne demektir? İnsan neden günah işler? Günahların yaratılmasındaki hikmet nedir?

Günah lügatte; cezayı gerektiren amel, dine aykırı iş ve Allah'ın (cc) emirlerine uymayan hareket manasına gelir.

(Arapçada “ma’siyet, ism, zenb”)

Allah (cc) günahları, kulların kendisinden af istemeleri için yaratmıştır.

"Ne hikmetli bir günah ki, kıyamete kadar gelecek insanlara tövbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur." (Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiye) 

Bediüzzaman; bu hikmeti şöyle açıklar:

“Hikmeti, tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki; bütün terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve bütün istid'adat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i İlahiyeye bir âyine-i câmia olması, o vazifenin netaicindendir.

“Eğer Hazret-i Âdem Cennet'te kalsaydı; melek gibi makamı sabit kalırdı, istid'adat-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak  makam sahibi olan melaikeler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlahiye, nihâyetsiz makamatı kat'edecek olan insanın istid'adına muvafık bir dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melaikelerin aksine olarak muktezayı fıtratları olan malûm günahla Cennet'ten ihraç edildi. Demek Hazret-i Âdem'in Cennet'ten ihracı, ayn-ı hikmet ve mahz-ı rahmet olduğu gibi;….”

  Günah işlemek ve ardından tevbe etmek insana has bir özelliktir!!!

 • Melek günah işlemediği için tevbeye ihtiyaç da duymaz.
 • Hayvan akıldan mahrum olduğu için günah ve tevbe bilincinden uzaktır.
 • Şeytan ise işlediği günahtan pişmanlık duymadığından tevbe şerefinden yoksundur.

Allah insanı hayır ve şerre, sevab ve günaha, iyilik ve kötülüğe kabiliyetli olarak yaratmıştır.

…Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri sever…(Bakara, 222)

Allah Rasûlü bu gerçeği şu ifâdelerle anlatmaktadır:

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah, sizin yerinize günah işleyen ve tevbe eden bir topluluk yaratır ve onları bağışlardı.”

İnsan nefis sayesinde hayır ve şer işlemeye uygun olarak yaratılmıştır.

 • İnsanın fıtratına kötülüğü isteyen ve günahtan hoşlanan “nefis” denen bir duygu konmuştur.
 • İmtihan gereği olarak günahların içinde zehirli bal hükmünde bir lezzet-i menhuse yerleştirilmiş.

Ehl-i iman da “Ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı severek ve isteyerek bilerek ahirete tercih eder, kırılacak şişeye baki elmasların fiyatını verir. Akıbeti görmeyen kör hissiyatın tesiriyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzetlere tercih ederek günahlara girerler. Bu ise bu zamanın bir marazı ve bir musibetidir.” (Tarihçe-i hayat, 271.)

Günah işlemenin en mühim saiki ve sebebi haramda bulunan zevk-i nefsani ve insan nefsinin de hazır lezzeti ileride gelecek lezzetlere tercih etmesi..

İnsanda nefse bağlı bir kör hissiyat vardır ki bu ileriyi ve akıbeti görmez. Muaccel hazır bir dirhem lezzeti, müeccel gaib bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir batman korkudan ileride bir sene azaptan daha ziyade korkar ve çekinir… (Lem’alar, 70.)   

İnsan günahı imansızlığından dolayı işlemez, hissiyatına mağlup olarak işler, sonra yine iman galip gelir ki tövbe eder..

               

GÜNAH PSİKOLOJİSİ

 • Müslümanların psikosomatik hastalıklarının en önemli sebebi
 • Günahların olağanüstü arttığı zamanımızda YEİS’in de artması
 • Bunalımların ana sebebi 
 • Bu Kadar Günahtan Sonra Tövbe Etsem Ne Fayda!!
 • Sefahat, alkol ve eğlencelerle günahın azabını sözde hafifletme çabaları  

                          
İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar!!!

 • Hz. Eyyüb’ün (a.s.) görünüşteki yara hastalıklarının karşılığı, bizim manevî, ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hz. Eyyüb’den daha çok yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Hz. Eyyüb’ın (a.s.) yaraları, onun kısacık dünya hayatını tehdit ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Bizim âciz bir kul olarak Eyyüb’ün (a.s.) münâcâtına o hazretten bin defa daha fazla ihtiyacımız yok mu?                          

Günahtan Küfre!!!
İkinci Lem'a - s.581

 • Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırır. (Doğrusu onların kazandığı günahlar, birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır/Muaffin Suresi-14)
 • Nasıl koskoca çam ağacının özellikleri çam tohumunda saklı ise öyle de günahlar içinde de küfürlerin tohumları saklıdır.

Günahtan küfre bir yol!!!

 • Günaha devam eden kişide alışkanlık başlar ve o günaha karşı ülfet peyda eder. İşlediği günahlar sıradanlaşır.
 • Sonra o günaha müptelâ olur. Günahı severek ve isteyerek işlemeye başlar. Zamanla günahın arkasına düşerek geri dönülemeyecek bir yola girer.
 • Günahı günah olarak görmemeye başlar. Sonra o günahın azabı gerektirmediğini temenniye başlar. Bu durum böylece devam ettikçe günahı inkâr eder ve bir gün gelir ki, günah iyice şişer, kalbde imana yer kalmaz.
 • Kalbde küfür yerleşir, iman çıkar. İşlenen günahlar azabın ve cehennemin inkârına sebep olur.

 

Günahlardan nasıl korunuruz!!!

 • İmanı takviye ederek
 • Günahlara karşı mânevî bekçiler

İman, kalbde, kafada sürekli mânevî bir yasakçı bırakır.

 • Nefsin kusurunu görmek ve Tevbe etmek

Şeytanın şerrinden kurtulmanın yolu Allah'a sığınmaktır. "Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur."

Allah tövbe edip hayırlı ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaba çevirir. Allah çok affedici ve çok merhametlidir.” (Furkan Suresi, 25: 70.)

Her hastalığın bir ilacı vardır. Günahın ilacı ise istiğfardır. (Hadis)

popüler cevapdünya atlası