GENÇLERE MODEL OLARAK: ISPARTA KAHRAMANLARI

Eklenme Tarihi: 02 Mayıs 2017 | Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2017

Roman kahramanı, Isparta Kahramanlığı

Roman kahramanı mübalağadan ve tabiatının bozulmasından kurtulamaz. Şöhret vasıtasıyla,  zamanla içi doldurulmuş bir surete dönüşebilir.

İnsaniyetten tecerrüd etmesinden ziyade, kahramanlıkta, insaniyeti terk mevzu bahistir. Olmayanı da sahiplenmek ve hayattan ayrılmak ile diğerlerinin niteliklerini de kendinde sahiplenmekle, kahraman, başkalarını yemekle beslenen bir müstebide dönüşebilecektir.

Isparta kahramanlığı işte bu kahramanlığın tam tersidir.. tahta bacakla yükseltilecek bir insan kahramanlığının karşıtıdır. Isparta kahramanlığı, insan nefsinin sadeleşmesi, ağırlıklarını bırak-mak ile özünü yakalamasıdır. Hayalatın biriktirdiklerinden, kabuk ve kışrından tecerrüd ederek tâ iç içe dönerek hakikate dönüşmesidir. Hakikate dönüştüğünde bütün fazlalıklarından kurtulmuş, cilalanmış ve mahza bir hakikatle karşılaşmışlardır.

Isparta kahramanları, marifetin parıltılarının düştüğü ve yalın ve yalnız ve tek hakikatin parladığı ilk noktaya sığışan bir büyük ve mütevazı insaniyettir. Bu nedenle pek görünmez ve gösterilmez bir  kahramanlıktır..  görüntüye meftun insanlar arasında pek bilinmez bir kahramanlıktır.

Roman kahramanlığı kırktan bir hakikat olsa yeterli iken Isparta kahramanlığı serapa hakikat bir cevherdir. Çünkü, konuşan yalnızca hakikattir.

Isparta kahramanlığı: İstikamet

Bediüzzaman'ın Isparta kahramanları Nur talebeliği için bir doruk noktası ve aynı zamanda,   şöhretten en uzak, mahrem de bir alanıdır.

Isparta kahramanlığı demek, istikamet demektir. İstikamet, ihlas ve sadakati birlikte içinde bulundurmasıyla büyük bir insanlık derecesidir. Kısaca, yerini terketmemek olarak tanımlanabilir.

Uhud savaşında Efendimiz (asm) için vücudlarını siper eden, başta İmam-ı Ali olarak, sahabelerinin gösterdiği kahramanlıktan kaynağını alır. İstikamet, aynı zamanda, adalet-i mahzadan ve hakikati mahzadan ibaret olmalıdır. Efendimizin vefatından sonra, istikamet şehitlerinin ilki İmam Ali’dir. Daha sonra İmam Hasan ve Hüseyin de adalet-i mahza ve hakikati mahza için vücudlarını feda etmişler, ancak yerlerini terk etmemişlerdir. Isparta kahramanları da istikamet şehidi vermişlerdir. Binbaşı Asım Bey eğilmez ve bükülmez bir hakikat sebebiyle parçalanmış böyle bir yürektir.

Isparta kahramanlığı: Kaynak

Isparta kahramanlığının üç çıkış noktası vardır: birincisi, susuzluktan çatlamış toprağın üzerine düşen bir damla suyu çekişi gibi bir büyük yangın içindeki insanlığın aslıyla karşılaşmasıdır. İkincisi, zulme karşı fıtrattaki masumiyet özleminin Üstad'ın şahsında karşılık bulması.. Üçüncüsü ise, bin yıldır İslamın bayraktarlığını yapmış bir milletin öldürülemeyen hamiyeti milliyesidir.

Bediüzzaman'ın bu dönemde İstanbul'daki ve Van'daki gibi zeki talebeleri ve birçok yardımcıları yoktur. Dolayısıyla Isparta kahramanlarından beklentisi yalnızca budur: istikamet (ihlas ve sadakat). Üstad'ın, zamanın merkez noktasında durması, Isparta kahramanlarının istikameti sayesinde böylece, meyvelerini vermiştir.

Kaynağından, katıksız olarak süzülen reşhalar Isparta kahramanlarının hayat suyu olarak bü-tün ruhu canlarını durdurulması imkânsız bir vücuda kavuşturmuştur.

Risalelerin mesleği burada teşkil etmiştir: Mahza hakikat, başka hiç bir şeyi alet etmemek,  is-timal etmemek, karıştırmamak...

Isparta kahramanlığı: Büyük cihad

Isparta kahramanları bir seferberlik haliyle, bütün ruhu canlarıyla imanlarını kurtarma savaşı vermişlerdir. Bu savaş, aynı zamanda can havliyle ortaya konulmuş bütün varlıklarıyla bir bü-yük halk savaşıdır.

Bu dönemde yazılan Risale parçaları bu büyük savaşın izlerini taşıyacaktır. Eserlerin büyük tesir elde etmesi, sözkonusu büyük cihadın da bir ispatıdır.

Risale-i Nur'un Kur'an'dan süzülen bir mucize-i maneviyesi olması ve Nur talebelerinin Ali beytin manevî evlatları olması; adaleti mahza ve hakikati mahzayı ders vermesi ve üzerindeki istikametleri sebebiyledir.

Ali beytin manevi saltanatının temsilcisi gördükleri Üstadlarının etraflarında varlıklarının tüm unsurlarıyla buluşarak, Kur'an'ın elmas kılıçlarıyla kalplerini temizlemişlerdir.

Isparta kahramanları: Mahviyet, yoklukta varlık

Isparta kahramanları ve yaşadıkları hadiselerin Ali beytin yaşadıklarıyla benzerlikleri mesleklerinin kaderlerini de belirlemesindendir. Öncekilerin başına neler geldiyse Isparta kahramanlarının kaderi de aynı şekilde çizilecektir. Bu kader bile tek başına Isparta kahramanlarının son asırda Ali beyt-i maneviyeyi temsil ettiğini göstermeye yeterlidir.

Isparta kahramanlarının kendilerinden ve hadiselerden bahsetmeye pek hevesli olmamaları tevazularından çok mesleklerinin gereği olduğunu da bilmek gereklidir.

Elbette insanların hayatları ve geçmiş zaman içinde yaşanan hadiseler değerlidir. Ancak Risalelerin Ali beytten miras bakışı içe dönük olmaktır. Nefsi ıslah etmek büyük cihadda birinci hedeftir. Bu nedenle, kişiler ve hadiseler üzerinden davasını inşa etmek yoktur.

Kişilerin ve hadiselerin kerameti yoktur; olsa da yoktur.

Yalnızca Kur'an’ın elmas kılıçları ve bu devrin Saykalu’l-İslamı olarak Risale-i Nurlar vardır.   Keşif ve keramat burada aranacaktır.

Risale-i Nur'un mesleği, metin üzerinden kişiler ve hadiselerle rabıta kurmayı yeterli bulur.  Manevî pederleri olan İmam-ı Ali ile kurdukları ilişki örneğin bu şekildedir. Aralarında başkaca bir rabıtaya ihtiyaç yoktur.

Isparta kahramanlarına arkadaş olmak:

Isparta kahramanlarıyla arkadaş olmak, roman kahramanlarına hayranlık duymak veya onlarla benliğini özdeşleştirmek gibi değildir. Bu bağlamda, Isparta kahramanlarına arkadaş olmak,    hakikat mesleğinden ayrılmamak olan, Nurları okumaya iktifa etmektir. Süs ve neşe verecek, ancak hakikate kabuk olacak ekleme ve şartlamalardan uzak kalabilmektir.

Isparta kahramanlığı, Risale-i Nur sisteminin ideal noktasıdır. Her talebenin buraya bir sıla-i rahmi mutlaka bulunacaktır.

Günümüz Isparta kahramanlığı:

Bugünün gençleri, kendileri adına, ancak zararına olarak Risalelerin sadeleştirilmesi ve sekülerleştirilmesi karşısında yerlerini terk etmeyeceklerdir. Risale-i Nurun, hakikati mahzayı zamanın tam ilcaatına uygun bir libas ile giydiren şeffaf elbisesini kaybettirmeyecek bir istikamette olacaklardır. Zira, Nurun sözleri zihinlerde üretilen bir mozaik değildir. Eskiyeni değiştirmek şeklindeki bir ameliyeye müsait değildir. Mermerdir. Kırmadan değiştiremezsiniz.

Yeni neslin görevi Risale-i Nurların yarım kalan vazifelerini tekmil ve hayat safhasının inşasıdır. Bu yeni bir toplum düşüncesi ile birlikte fikir inşasını da gerektirecektir.

Risale-i Nurlar zaman geçtikçe kaynağında kaynamaya devam ediyor, yeni hakikatleri yeni elbiselerle taşımayı sürdürüyor.

Yeni Isparta kahramanları, bu yeni elbiseleri giyerek medeniyet çarşısına mutlaka çıkacaklardır. Isparta kahramanları ecdatları gibi, Risale-i Nur onlara kâfi gelecek, hazır medeniyetin oyuncaklarına itibar etmeyeceklerdir. Üstadlarından miras aldıkları ciddi bir ifadeyle, hem de birer tüccar olarak Nurların dellallığını yapacaklardır.

Yeni neslin, Risalelerin metnini artık daha iyi okudukları ve anladıkları bir gerçektir. Bu, Isparta kahramanları ruhunun devam ettiğini de göstermektedir.

Yeni yollar açmaya gerek yok.. Risale-i Nurların kapısını gösterdiği iman ve İslamiyet o kadar büyük bir okyanustur ki başkasına ihtiyaç bırakmıyor. Ekmek, su gibi her an hazır ve her an doyuracak bir imkân varken, yeni nesil kahramanlar yeni maceralar aramayacaklardır.

Yeni neslin Isparta kahramanları bir imanı kurtarmayı diğer her başarı ve kazançtan önde göreceklerdir. Bir gencin imansız kalması karşısında bir Ebubekir vüsatinde yürekleriyle ruhu canlarıyla azap çekeceklerdir. Yalnızca ve yalnızca iman, Kur'an ve Risale-i Nur diyeceklerdir. Dünyanın cazibedar sanatları ve süslü imkân ve mekânları hedef maksad olmayacaktır, oyalanmayacaklardır.

Risale-i Nur hizmetinin yeni Isparta kahramanları için Risalelerin metni içerisinde birçok yeni imkânları beklemektedir. Birçok vazife tekmili veya teşkili için kahramanlarını gözlemektedir. Sadece ve sadece hakikatten ortaya çıkacak, menba ve müntehası Risale-i Nur'dan ve aradaki bütün parçaları da aynı şekilde Risalelerden bulunacak yeni çalışmalarla, şerh, izah, tefsir gibi on beşi bulan vazifeler.. dünya yüzeyini ıslatacaklardır.

Sonuç:

Isparta kahramanlarına arkadaş olmanın gençler için istikamet düsturlarına sahip olmaktan geçeceği Risalelerde bitmeyen bir şevkle tekrarlanmaktadır.

Herhalde ve elbette..  her müstakim genç bir Isparta kahramanına arkadaş olabilmeyi hedef kabul ederek yolunu döşeyecektir.

Isparta Kahramanları Sempozyumu, Bilimsel Etkinlikler Serisi: 7, s. 323-328,  Risale Akademi. 

- Reklam -

popüler cevapdünya atlası