Esma-i Hüsna Seminer Notları:

Eklenme Tarihi: 25 Kasım 2018 | Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018

EL-KAHHAR İSM-İ ŞERİFİ

Meltem ÇELEBİ

Seminer Notları:

Boyun eğdirmek, zor kullanmak, yenmek, üstün gelmek anlamlarındadır. Kahr kökünden geliyor. Yenilmez, yegâne kudret, tasarruf sahibidir.

İki türlüdür:

1) Başkalarını ilahi irade dışında iş yapmaktan alıkoyar. 2) Kendi iradesiyle hareket etmekten kişiyi men eder.

Her şey Allah cc.'ın ismiyle olur. O, kullarının üstünde tam kuvvet sahibidir. O, Vahidü’l- Kahhar'dır. Kahhar hakirden geliyor.

Nemrut'a sinek, Firavun'a karınca musallat olmuştur. Küçücük bir hayvan, bir insanı yere sermiştir. Kahhar ismini, deprem, sel ve fırtına gibi felaketlerle de görüyoruz. Birçok kavimler bu isimle yerle bir olmuşlardır. Peygamberlerine asi oldukları için. Kıyametin kopması da Kahhar ismine bakıyor. Allah Teala cc. yegane galip, sonsuz kuvvet ve tasarruf sahibidir.

Galip ismi Kahhar'a en yakın isimlerdendir. Azim, Kadir, Muktedir, Kavi, Metin, Cebbar ve Malikü’l-Mülk de yakın isimlerdendir. Hâkimiyet-i Mutlak'dır. El Adl ismi ile haksızların cezasını, haklıya hakkını verendir.

Hâkim olan kişi, nefsini işin içine koymaması gerekir. Yoksa zulüm olur. Hâkimiyet-i Mutlak-ı Rububiyet O'nundur. Rububiyet-i Mutlak-ı Kahhar'da Vahidiyet, Ehadiyet ve Teklik vardır. Herkese eşit davranır.

Terbiyenin gereği disiplindir. Talim ve terbiyede Kahhar ismi ödül ve ceza olarak ortaya çıkar. Hâkimiyet ve güç göstermek erkeklerde psikolojik bir dürtüdür. Şefkat ve merhamet çok önemli ve gereklidir. Zalime meyledemeyiz. İlahi musibetler umumun hatasından çıkar. Güç Haktadır. Hak adil olmaktır. Zalim Allah cc.'ın kılıncıdır. Onunla intikamını alır. Allah cc. cezayı verendir. Sonra döner zalime ceza verir. İntikamını alır. O, Allamü’l-Guyûb'dur. Her şeyin aslını bilendir ve O her şeye hakkıyla kâdirdir.

 

EL-VEHHAB İSM-İ ŞERİFİ

İhsan eden, bağışlayan, cömert anlamlarındadır.

Her mat'umat O'nun hazine-i rahmetinden çıkar. Rahman-ı Rahim-i Zü’l-Celali ve’l-İkram'ın ziyafetleri bize sunulur. Dünyada misafirhanesinde yolcuyuz. Hayat, kâinat, yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz güneş vs. ikram-ı ilahidir. Allah'ın rızası, karşılıksız iyilik yapmaktadır. Karşılıksız ikramlar O'nundur. Bu ikram eden Allah'ımız sevilmez mi hiç?

O'nu seviniz. Şükredip hürmet ediniz. O'na ibadet ediniz. Hediye sahibini tanımadan, getiren kişiye teşekkür etmek, esas hediyeyi göndereni unutmak eblehlik değil de nedir?

Allah cc.'ın Vehhab ismi bütün bunlara bakıyor. O'nun misafirlerine şefkat ve merhameti vardır. İkramların farkına varmamız lazım.

 

EL-GAFFAR İSM-İ ŞERİFİ

Mü’min suresi 213. ayette geçiyor. Günah ve tövbeleri bağışlayan demektir. Allah Teala cc. hem uyarıyor, hem kurtuluş yolu gösteriyor. Zümer suresinde üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur. Hicr suresi 49. ayette, “haber ver kullarıma şüphesiz ben bağışlayan ve esirgeyenim” deniliyor.

Gafere kökünden geliyor. Örtmek, perdelemek demektir. Başı örten bez parçasına gaffare denir. Gafir, günahkârların günahlarını örter. Onları başkalarının yanında rezil etmeyen, düzeltmek, ıslah etmek de demektir. "Allah'ım beni bağışla, düzelt". "Allahümme gaffirli". "Allahümmeğfirli".

Afüv günahların temizlenmesi, Gafur ise yerine hayırların konulup, örtülmesidir. Şüphesiz ki Allah Teala cc. Afüv'dür, Gafur'dur. (Hac suresi 60. ayet) Günahları örtülüyor, Allah'ın büyüklüğü ve merhametidir bu.

Rabbine bağışlanma dilediğinde, Allâh Teala cc. onu bağışlar. Günah işler tekrar tövbe eder. Tekrar bağışlar. Bunu kulu bilir. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Rabbinin affettiğini bildi ve affedildi. “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer suresi 53) “Ey Rabbimiz! Affına sığındık. Dönüş Sana'dır.” (Bakara 285.) “İnkâr edenlere, (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle.” (Enfal 38.) “Şu da muhakkak ki Ben, tövbe eden, inanan ve yararlı işler yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.” (Taha 82.) “(Bu nimetler) "Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!" diyen; sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan, seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler (içindir).” (Ali İmran 16-17) “Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allâh 'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe -istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (Ali İmran 135.)

Açık günah işleyenlerin dışında bütün tövbe edenler affolunur. Kendi günahlarımızı gizlediğimiz gibi, başkalarının günahlarını da gizlemeliyiz. Ayıp örten kişinin ayıplarını Allah Teala cc. örter. Ya İlahi, senin terbiye adın Rab, ben ise kulun olan terbiye edilenim. Âlemlerin Rabbi olan Allah Teala cc. 'a hamd olsun.

popüler cevapdünya atlası