Emirdağ Lahikası Müzakerelerinin 22.sinden dersler

Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2016 | Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016

 

Afife Artık

Bu hafta müzakere edilen mektublardan müzakerecilerin kendileri için çıkarttıkları derslerden bazılarını paylaşıyorum. Bunları kısa bir yazıda ilgili oldukları mektublarla beraber yazma imkanı olmadığından bazı kelimeleri ilave etmek veya çıkartmak durumunda kaldım. İfadelerin çeşitliliği de, genelde, mektubların sunumunu yapanların kendi ifadeleri olmasındandır.

· İrşadın Allah’ın nur ismiyle ve bunun tecellisiyle alâkası, ya da imanın nur ismiyle alakasının daha ön planda ve öncelikli olduğu,

· Hz. Üstadın vazifeli bir zat olduğu ve vazifesinin şümulünün cihanşümul olduğu, özellikle İslâm âleminin ve tüm insanlığın ihtiyacı olduğu, Hz. Üstadın bu vazifesini Risale-i Nurla yerine getirmesi,

· Risale-i Nur’un mahiyeti, Hz. Üstadın kendi şahsiyetini gizlemesi,

· Risalelerden tüm insanlığın istifade edebilmesi için başka dillere tercümesine ihtiyaç bulunduğu ve bunun ehil kişiler eliyle yapılması gerektiği,

· Deccalin Türklerin arasında çıktığı gibi, Hz. Mehdinin de onların arasında çıkması.

· Sofi Meşreplerin Risale-i Nur'a itirazına ilişmemek, münakaşa etmemek ve hatta gücenmemek, ama dikkatli olup şevkimizi kırmamak

· "Kendini satmak isteyen" farklı fikir, bilgi, mizaç ve yapıda insanlar Risale-i Nur dairesine tenkit gözüyle girebilir, müşevveşlik verebilir, bunları nazar-ı dikkate almamak ve esas hizmetlere bulaştırmamak

· Risale-i Nur, süfyanın gizli anlaşmalarını deşifre ediyor. Bu anlamda bu fikri doğrulayan bilgi ve belgeleri dikkate alıyor.

Bunun fail-i malumlarını da nazara veriyor, yargı/bürokrasi/medya/siyaset üzerinden gelen baskı, oylama, yargılama ve sorgulamalarda ise hukukunu müdafaa sadedinde müspet hareketle tavrını ortaya koyuyor, metin davranıyor.

· Her ne kadar o günlerde yargı sistemi rejimin talimatı ile Risale-i Nur aleyhine müsadereler ve kitapları vermemek gibi kararlar alsa da siyasetin o günkü Demokrat ve adil bakanı Risale-i Nur lehine mahkeme kararını bozuyor.

· Üstad, her talebesini vazifelendirdiği alanda vekil kabul ediyor. Vekâlet yetkisini fiilen veriyor. Onlar da her safhada sağlıklı raporlama ve tensipleri ile vazifelerine devam ediyorlar.

· Üç sene kitaplar (Asa-yı Musa, Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve Zülfikar Mecmuaları) hapsedilmiş, fikir ve düşünceye zincir vurulabilmiş mi hayır, çünkü nur elle yakalanmaz.

· Bediüzzaman Risale-i Nur hakkında koordinatlı satır satır rakamlarla konuşuyor. Risaleler hakkındaki en küçük ayrıntılara ve tashihlere çok ehemmiyet veriyor.

· “Bütün imkânsızlıklar ve olumsuzluklara rağmen bu hizmet nasıl yürümüş ve yürüyor” diye yerli ve yabancı meraklı araştırmacılar soracak, bulacak ve bağlanacak

· Acib bir dönemde netice almak ve ulaşmak için bu nasıl sabırlı inanç, bekleyiş, direniş kırk yıl (kırk raund yıkılmadan) dile kolay, sübhanallah dedirtiyor.

· Risale-i Nur’un bir tek harfinin bile değişmemesi için Üstad büyük çaba sarf etmiş ve itina göstermiş.

· Üstad için ilgi bilgiden önce gelir. Hacca giden Marangoz Ahmed’in selametle gelip gelmediğini merak edip soruyor. Biz arkadaşlarımızla irtibatta bu hassasiyeti gösterebiliyor muyuz?

· Cevşenü'l-Kebîr Nurcuları şevkiyletenvir edip, İslam alemine mal olmuştur

· Has Nurcu kimdir?

· Eski komünistlerin işkenceleri nelerdir bugün devam eden formları var mıdır?

· Gıyabında dua hakkında ne kadar hassasız?

· Münevver gençler ve münevver nurcular şimdi nerede?

· Halk Fırkası iktidar partisi iken Üstadımıza yapılan eşedd-i zulüm…..Şimdi değişti mi?

· Şeriatın bir tek meselesi uğrunda bin ruhum olsa fedaya hazırım

· Namaz kılmayan hâindir, hâinin hükmü merduttur

· Ankara Valisine, "Bu sarık bu başla beraber çıkar“

· Yukarıdaki üç maddedeki cümleleri hem en tehlike altında olduğu yerlerde söyleyen Üstadın; Afyon'da bir-iki mütemerrid, bir zındık masonun iştirak ve teşviki ile yapılan ihanete tahammülünden kat’i anlaşılıyor ki; bu vatan ve millete kendi yüzünden bir zarar gelmemek için haysiyetini, şerefini, nefsini, ruhunu, rahatını dahi feda etmiştir…

· Zındık masonların tahribat ve ortalığı karıştırmaları bugün devam etmemekte midir?

· Üstadımız, Nur şakirtlerinden bekâr kalmak isteyen genç kızlara bir hakikati beyandan sonra diyor ki: “Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevç bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakâr şakirtleri gibi mücerred kalıp tâ ona layık ve ebedî bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslamiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevî için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın[i]

· Dünya barışının ancak İslam Birliği ile olabileceğini dünyaya anlatmamız gerekir. Bu, diplomasi yolu ile mi olacaktır?

· Hangi parti iktidara gelmiş ise Üstadımız onlara tavsiye etmiş ki: Dört yüz milyon İslamların birliğini kendinize nokta-i istinad yapınız.

· Hiçbir dahlimiz olamayan cazibedar daireleri takip etmek yerine hepimizin kendi işimizi daha iyi yapmak için çalışmamız makul ve müsbet olandır.

 


[i]Emirdağ Lahikası 2, erisale 45. mektub, Envar N. s. 48-50

 

popüler cevapdünya atlası