Bir Avrupa Birliği Tahlili

Eklenme Tarihi: 15 Şubat 2014 | Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2017

 

MustafaKara, Risale Akademi Konferans Salonunda “Bir Avrupa Birliği Tahlili” konulu seminer verdi

Avrupa’nın ve Avrupa Birliğinin tarihsel seyrine değinen Kara, Avrupa medeniyetinin Endülüs’ten çok etkilenmiş olduğunu, Avrupalıların arayış içerisinde olduklarını, çok okuduklarını bu nedenle güzel şeyleri kabullenmeye hazır olduklarını belirtti.

Müslümanların İslam dinini onlara göstermekte ve temsil etmekte çok yetersiz olduklarını, çok iyi derecede yabancı dil öğrenmeden de onlara kendimizi ve hakikatleri anlatamayacağımızı ifade etti.

Kara’nın seminer notları şöyle;

“Şeriat-ı Ahmediye’nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet, medeniyet-i hazıranın inkişaından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz eder.”

(Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, s.61)

Nasıl bir medeniyet?

 1. İşte nokta-i istinad, kuvvete bedel haktır ki, şe'ni adalet ve tevazündür (denklik).
 2. Hedef de, menfaat yerine fazilettir ki, şe'ni muhabbet ve tecazüptür (kaynaştırıcılık).
 3. Cihetü'l-vahdet de unsuriyet ve milliyet yerine, rabıta-i dinî, vatanî, sınıfîdir ki, şe'ni samimî uhuvvet ve müsalemet (barış) ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedâfüdür (müdafadır).
 4. Hayatta düsturu, cidal (çarpışma) yerine düstur-u teavündür (yardımlaşma düsturudur) ki, şe'ni ittihad ve tesanüttür (birlik ve dayanışma).
 5. Hevâ yerine hüdâdır (doğru yol, istikamet) ki, şe'ni insaniyeten terakkî ve ruhen tekâmüldür. Hevâyı tahdit eder; nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel, ruhun hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder.

(Sünuhat)

 • Avrupa Birliği

Avrupa Sözcüğü

 • Roma İmparatorluğu ve Hıristiyanlık ile coğrafi, siyasal, sosyal ve kültürel kapsam oluşturması (Roma Uygarlığı)
 • Akdeniz’de müslüman hâkimiyeti (800’lü yıllar); İçine kapalı, dış ilişkilerden ve dış pazarlardan yoksun bir Avrupa
 • Mutaassıp Avrupa’nın (Ortaçağ Hırıstiyanlğı) oluşmaya başlaması- Şarlman
 • Feodal Dönem-Birey neredeyse bir hiç (Toprak sahipleri ve kilise baskısı)
 • Rönasans ve Reform Dönemi- Laikleşme, Coğrafi Keşifler, Sermaye akışı, İcadlar, Aydınlanma hareketleri ve Sanayi Devrimleri; İnsanın keşfedilmeye başlaması ve Kilise otoritesinin sorgulanması; (Respublica Christiana- Hristiyan Birliğini çözülmeye başlaması)
 • I ve II. Dünya savaşları
 • Avrupa hatalarından ders çıkarıyor…

"Günahkar medeniyet" (Hutbe-i Şamiye,s.42)

Günahlarının iyiliklerine galip gelmesi

 

I. ve II. dünya savaşları

Günahkar medeniyetin sonu!!!!

Nev-i beşer, bu son Harb-i Umuminin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdâdı ile ve merhametsiz tahribâtı ile; ve birtek düşmanın yüzünden yüzer mâsumu perişan etmesiyle; ve mağlûpların dehşetli me'yusiyetleriyle; ve gâliplerin dehşetli telâş ve hâkimiyetlerini muhâfaza ve büyük tahribâtlarını tâmir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azablarıyla; ve dünya hayatının bütün bütün fânî ve muvakkat olması ve medeniyet fantâziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle; ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidâdâtın ve mahiyet-i insaniyesinin umumi bir sûrette dehşetli yaralanmasıyla; ………. gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyâset-i rûy-i zeminin pek çirkin, pek gaddarâne hakiki sûreti görünmesiyle; elbette ve elbette, hiç şüphe yok ki, ………. hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak- Sözler s.140

 

 • Avrupa Birliği:

Savaşlar sonrası Dönem-Barış ve Birlik oluşturma gereğinin ağırlık kazanması

 

 • Schuman Planı- Avrupa Kömür ve Çelik topluluğu (AKÇT), 1951

(Bütünleşme sürecini başlatan ilk adım- Ulusal devletin belli başlı egemenlik haklarının bir üst otoriteye devredilmesi)

 • Roma Antlaşması, 1957- Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET); ‘Ekonomik bütünleşme sağlanmadıkça siyasal bütünleşme sağlanamaz’ ilkesi

(Ortak Pazar, sürekli ve dengeli büyüme, yaşam standartlarının yükseltilmesi, serbest dolaşım, parasal birlik ve gümrük birliği)

 • Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET)
 • Avrupa Toplulukları (1969) tabirinin kullanılmaya başlanması- AKÇT, AET, AAET’nin birleştirilmesi neticesinde
 • Avrupa Birliği:
  500 milyon insan
  28 ülke

Avrupa Birliği (AB)’ne dönüşüm, Maastricht Antlaşması, 1992

 • AB vatandaşlığı
 • Birey temelli adalet ve içişleri alanında hükümetlerarası işbirliği
 • Tek para- Ekonomik ve Parasal Birlik
 • Güvenlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi ortak değerlerin tesisi
 • Eğitim, sağlık, çevre sorunlarının ele alınması
 • Avrupa Birliği:
  500 milyon insan
  28 ülke

«Genişlemenin sınırlarının çizilmesi»

Kophenag Kriterleri (1993): Aday ülkeler için belirlenen tam üyelik kriterleri;

Siyasi kıstas

 • Demokrasi
 • Hukukun Üstünlüğü
 • İnsan Hakları ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan kurumsal yapının varlığı

Ekonomik Kıstas

 • İstikrarlı ve iyi işleyen serbest piyasa ekonomisi

Uyum kıstası

 • Genel olarak AB mevzuatına uyum kapasitesi

Amsterdam Antlaşması (1997)

 • AB’ye üyelik şartlarının kanunlaşması ve mevcut üye ülkeleri de bağlaması

 

AB’nin devletlerüstü oluşunun açık bir göstergesi!!!!!!

 • Avrupa’nın iki yüzü

Avrupa’ya karşı günümüze kadar ortaya çıkan 3 bakış açısı…

1- Avrupa'dan gelen her şeye sahip çıkmak;

2- Avrupa'dan kaynaklanan her şeye karşı olmak

3- Avrupa'yı ikiye ayırarak oradaki insanlık adına faydalı olana (mehasin) sahip çıkmakla beraber, zararlı olandan uzak durmak’tır.

İki Avrupa!!!

1- Îsevilik dîn-i hakîkisinden aldığı feyz ile hayât-ı ictimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adâlet ve hakkaniyete hizmet eden fünûnları tâkip eden” Avrupa.

2- “Felsefe-i tabiiyyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalâlete sevkeden ikinci bozuk Avrupa.”

 

 • Avrupa’nın birinci yüzü

Günümüz Medeniyeti İnsanlığın Ortak Malıdır...

Medeniyetlerin üç kaynağı;

a. Telâhuk-ı efkar,

b. Semâvi şerayi’,

c. Hâcât-ı zaruriye,

d. İslamiyet (özel vurgu)

“Avrupa’nın en büyük üstadı Endülüs Devlet-i İslamiyesidir.”(Sözler, s. 313)

Osmanlı Devletinin Balkanlar yoluyla Avrupa toplumlarıyla olan etkileşimi!!!

Gelinen Nokta; Günümüzdeki En makbul birlik organizasyonu-Avrupa Birliği!!!

Bireysel özgürlükler, Demokrasi, Hukukun üstünlüğü, Sosyal kalkınma, İstikrar, Dengeli Büyüme ve Refah

 • Avrupa’nın model alınacak tarafları mevcuttur….

Avrupa ile İlişkilerin Genel Sınırları

“Ecnebiyeden terakkiyât-ı medeniyete yardım edecek noktaları-fünûn ve sanayi gibi-maalmemnuniye alacağız.” (Hutbe-i Şâmiye, s.32)

“Ve bu zamanda ila-yı kelimetullah maddeten terakkiye mütevakkıftır. Medeniyet-i hakikiyeye girmekle ilâ-yı kelimetullah edebiliriz.” (Hutbe-i Şâmiye, s.33)

“Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Medeniyetin günahları, seyyieleri (kötülükleri) değil.”

 • Avrupa’nın ikinci yüzü

Bediüzzaman,

"Medeniyet-i garbiye-i hazıra"nın semavi dinleri dinlemediğini, beşeri fakirleştirdiği gibi ihtiyaçlarını arttırdığını, iktisat ve kanaat anlayışını bozarak; israf, hırs ve cimriliği ziyadeleştirdiğini, zülüm ve harama yol açtığını belirtmektedir. Ayrıca, insanları sefahat vasıtalarına teşvik ettiğini, çaresiz ve muhtaç olan insanı tembelliğe attığını, çalışma şevkini kırdığını, heva ve hevese rağbet ettirerek ömrün faydasız bir şekilde kaybolup gitmesine yol açtığını ifade etmektedir. (Emirdağ Lahikası, s. 335)

“Ahmaklar, o seyyiatları, o sefahatleri mehâsin zannedip, taklid edip malımızı harab ettiler ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar.” (Hutbe-i Şâmiye, s.33)

 

Tüm insanlığın ve semavi dinlerin ortak düşmanı;

 

İnançsızlık ve ahlaksızlık!!!!

Güç birliği ve birlikte hareket şart…

 • Karşılıklı yanlış anlaşılmalar

Avrupa Nezdinde Yanlış anlaşılma!!!

 • Birikmiş Önyargılar (cihat, savaş, kadın hakları)
 • Dezenformasyon, yanlış yönlendirmeler
 • Müslümanların yanlış temsilleri

İslam Dünyası Nezdinde Yanlış anlaşılma!!!

"Ey iman edenler, Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz onlardan olur…" (Maide: 51)

 

Dini değerlerini ve inançlarını benimsemek ve kabullenmek yerine;

 • İnsani değerler açısından bir araya gelmek
 • Dinsizlik ve ahlaksızlığa karşı güç birliği yapmak, ortak politika geliştirmek
 • İlmi ve maddi açıdan ortak arayışlarda bulunmak

"Şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. (Emirdağ Lahikası, s. 179)

"Gelecekte sizler Rumlar ve Romalılarla barış yapacaksınız. Bu size barış ve güvenliği sağlayacaktır. Ve sizler müşterek düşmanınıza karşı savaşacaksınız.« (Hadis)

 

 • Avrupa’nın Maneviyata Olan İhtiyacı

"Nasraniyet ya intifa veya istifa edip İslamiyet'e karşı terk-i silah edecektir.

Nasraniyet birkaç defa yırtıldı tevhide yaklaştı, tekrar yırtılmaya hazırlanıyor".

"Hz. İsa nazil olup gelecek ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir". (Hadis)

“Hz. İsa’nın yeryüzüne inip Deccal’ı öldürmesi ve Mehdi’nin arkasında namaz kılması” Hıristiyanlık âlemi topyekün İslâma girecektir.

“Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir, günün birinde bir İslamî devlet doğuracak, nasıl Osmanlılar Avrupa ile hâmile olup bir Avrupa devleti doğurdu.” (Hutbe-i Şâmiye, s.29)

 • SONUÇ
 • Avrupa’da Müslüman entellektüeller heyetinin acilen oluşması veya oluşturulması
 • Türkiye’de oluşturulacak yine akil insanlar heyeti ile Avrupa’daki heyet desteklenmeli ve aralarında hızlı bilgi ve eylem iletişimi oluşturulmalı

«Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.» (Tarihçe-i Hayat, s.80)

 • “İnşâallah, istikbaldeki İslâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de te’mîn edecek.” (Hutbe-i Şâmiye, s.33)
 • "Muhabbete en lâyık şey muhabbettir ve husumete en lâyık sıfat husumettir. Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyıktır." (Hutbe-i Şâmiye, s.57)

Husumet ve adavet devri bitti; devir muhabbet, ilgi ve iletişim devri !!!!

 

 

popüler cevapdünya atlası