Akgündüz'den devlet adamlarına cemaat, tarikat ve FETÖ uyarıları

Eklenme Tarihi: 03 Eylül 2016 | Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017

 

Akgündüz'den devlet adamlarına cemaat, tarikat ve FETÖ uyarıları

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün FETÖ’ye dair açıklamalarının son bölümü

Risale Haber-Haber Merkezi

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, FETÖ’ye dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Risale Haber'de dizi şeklinde yayınlanan yazının onuncu bölümü şöyle:

DEVLET ADAMLARIMIZA KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ OLAN TAVSİYELER

Maalesef sapla samanın karıştırıldığı, Bediüzzaman’ın tabiriyle, “Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada bagy ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmiş[1]oldukları böyle bir fitne döneminde devlet adamlarımıza daima kırmızı çizgilerimiz olabilecek bazı konuları hatırlatmak istiyorum.

1. Böyle bir dönemde, her zamandakinden fazla şu âyeti hatırlayınız ve dikkat ediniz:

8-Ey îmân edenler! Allah için (hakkı) ayakta tutanlar, (ve) adâletle şâhidlik eden kimseler olun! Bir kavme olan kîn(iniz), sizi aslâ adâletsiz olmaya sevk etmesin! Âdil olun! Bu, takvâya daha yakındır. Ve Allah’dan sakının! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.”[2]

Masumların canını yakmayınız. "Bir câni yüzünden; onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mes'ul olamaz."[3]

2. Maalesef, İslâmî ilimlere vâkıf olmayan sözüm ona meşhur dindar yazarlardan bazıları, ellerine tekfir damgalarını olarak her gelenin alnına yapıştırmaktadır. Eğer birine kâfir diyorsanız ve muhatabınızda bu vasıf yoksa, hüküm size dönebilir. Böyle yalakaları dinlemeyiniz. Bunun yerine ehl-i dalalet ve amelî manada münafık tabirlerini kullanınız.

3. Nur Cemaati ite FETÖ taraftarlarını birbirine karıştırmayınız. Zira bazı Kemalistler, ateistler, bazı sözde tarikat liderleri ve sahte mehdiler, müfteri bazı yalancı yazarlar, PKK yandaşları ve kafatasçı bazı milliyetçiler ile eskiden beri Nurlara karşı muhâlefet eden çok az da olsa bazı Milli Görüşçüler, fitne ve Fetö’yü bahane ederek, Nur talebelerinin karakollara düşmelerine, görevden alınmalarına ve hatta tutuklanmalarına sebep olmaktadır.

Unutmayın ki,

“Beşincisi: Risale-i Nur'la mübareze edilmez, o mağlub olmaz. Yirmi senedir en muannid feylesofları susturuyor. İman hakikatlarını güneş gibi gösteriyor. Bu memlekette hükmeden, onun kuvvetinden istifade etmek gerektir.

Altıncısı: Benim ehemmiyetsiz şahsımın kusurlarıyla beni çürütmek ve ihanetlerle nazar-ı âmmeden düşürmek; Risale-i Nur'a zarar vermez, belki bir cihette kuvvet verir. Çünki benim bir fâni dilime bedel Risale-i Nur'un yüzbin nüshalarının bâki dilleri susmaz, konuşur. Ve hâlis talebeleri, binler kuvvetli lisanlar ile o kudsî ve küllî vazife-i Nuriyeyi şimdiye kadar olduğu gibi, inşâallah kıyamete kadar devam ettirecekler.”[4]

4. İslâmî ilimlerden haberdar olmayan bazı siyâset profları ve bazı yazarlar, Mehdi ve Deccal meselesini ele alarak bazı maneviyât erlerine ve tarikatlara hücum etmektedirler. Maşaallaah çoğu câhiller, muhaddis ve fakih kesilmişler, İslâmî ıstılahlara dalga geçercesine oynamaktadır. Bunlara fırsat vermemelisiniz. “Cehâlet öyle bir ardır ki, eşşekten başkası ona razı olmaz.” Siz de razı olmayanlardan olunuz.

5. Gündemde cemaatlerin ve tarikatların Diyânet İşlerinin murakabesine devir gibi bazı söylentiler kulaktan kulağa dolaşmaktadır. “Kelin merhemi olsa başına sürer” kaidesince, Risâle-i Nur’a dil uzatan başkan yardımcısının bulunduğu ve hala reformist kafadan kurtulamamış bir Diyânete bu işi teslim etmeyiniz.

6. Maalesef son zamanlarda, denize düşen yılana sarılır nev’inden, Kemalistler, kaderi inkâr edecek kadar sapık görüşlüler, yalakalar ve ehliyetsiz kişiler çok önemli makamlara getirilmektedir. Bu konuda şu ayeti dinlemenizi istirham ediyorum:

"58-Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder! Doğrusu Allah, bununla size ne güzel nasîhat veriyor! Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (herşeyi işiten)dir, Basîr (hakkıyla gören)dir.”[5]

Bediüzzaman bu âyeti şöyle açıklamaktadır:

“Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan, fezail-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san'at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salahat ve mehareti, tabir-i âherle fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem'edenler vezaife kifayet etmezler. Öyle ise, ya meharettir veya salahattır. San'atta meharet ise müreccahtır.”[6]

7. Herşeyde Allah’a güveniniz ve şu âyeti unutmayınız:

"38-Şübhesiz Allah, îmân edenleri müdâfaa eder. Muhakkak ki Allah, hiçbir hâini, hiçbir nankörü sevmez.”[7]

Hep birlikte Bediüzzaman’ı dinleyelim:

“Bu sırra binaen وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ deki ulüvv-ü cenab düsturuna ittibaen ve avam-ı mü'minînin şeyhlerine karşı hüsn-ü zanlarını kırmamakla, imanlarını sarsılmadan muhafaza etmek ve Risale-i Nur'un erkânlarının haksız itirazlara karşı haklı fakat zararlı hiddetlerinden kurtarmak lüzumuna binaen; ve ehl-i ilhadın iki taife-i ehl-i hakkın mabeynindeki husumetten istifade ederek, birinin silâhıyla, itirazıyla ötekini cerhedip ve ötekinin delilleriyle berikini çürütüp ikisini de yere vurmak ve çürütmekten içtinaben, Risale-i Nur şakirdleri bu mezkûr dört esasa binaen, muarızlara hiddet ve tehevvürle ve mukabele-i bilmisille karşılamamalı. Yalnız kendilerini müdafaa için musalahakârane, medar-ı itiraz noktaları izah etmek ve cevab vermek gerektir.”[8]


[1] Mektubat, sh. 471.

[2] Kur’an, Mâide, 8.

[3]Emirdağ Lahikası-2, sh. 241 – 242.

[4] Şualar, sh. 377.

[5] Kur’an, Nisâ, 58.

[6] Münazarat sh. 20-21.

[7] Kur’an, Hacc, 38.

[8] Kastamonu Lahikası, sh. 195 – 196.

 

 

popüler cevapdünya atlası